Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
application
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự gắn vào, sự áp vào, sự bôi vào, sự đặt
  • L'application d'un enduit sur un mur
   sự gắn một lớp trát vào tường
  • L'application de ventouses
   sự đặt ống giác
  • Point d'application d'une force
   điểm đặt của một lực
 • sự áp dụng, sự ứng dụng, sự thi hành
  • L'application des sciences à l'industrie
   sự ứng dụng khoa học vào kỹ nghệ
  • L'application d'une loi
   sự thi hành một đạo luật
  • Cette découverte aura un large champ d'application
   khám phá này sẽ có một phạm vi áp dụng rộng rãi
  • Ce décret entrera en application le mois prochain
   sắc lệnh này sẽ có hiệu lực thi hành vào tháng tới
 • (tin học) ứng dụng
 • sự siêng năng, sự cần mẫn
  • Application à l'étude, application au travail
   sự chăm học, sự chăm làm
  • Travailler avec application
   chăm chỉ làm việc
 • école d'application+ trường thực hành
Related search result for "application"
Comments and discussion on the word "application"