Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
atteler
Jump to user comments
ngoại động từ
 • đóng, mắc (vào xe, vào cày)
  • Atteler un cheval à une voiture
   đóng ngựa vào xe
  • Atteler un buffle à la charrue
   mắc trâu vào cày
 • (đường sắt) móc (toa xe lửa)
  • Atteler des wagons
   móc toa xe lửa
 • (nghĩa bóng) đặt vào, giao cho
  • Atteler quelqu'un à une tâche
   đặt ai vào (giao cho ai) một nhiệm vụ
Related search result for "atteler"
Comments and discussion on the word "atteler"