Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
autorité
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • uy quyền, quyền lực
  • Autorité des lois
   quyền lực của pháp luật
  • Autorité de chose jugée
   (pháp lý) uy lực của việc đã xử, uy lực quyết tụng
  • Abus d'autorité
   sự lạm quyền
 • uy thế, uy tín; người có uy tín
  • Ecrivain qui fait autorité
   nhà văn có uy tín
  • S'appuyer sur une autorité
   dựa vào người có uy tín
 • chính quyền
  • Décision de l'autorité supérieure
   quyết định của chính quyền cấp trên
 • (số nhiều) nhà cầm quyền, nhà chức trách
  • S'adresser aux autorités
   nói với nhà chức trách
  • d'autorité
   độc đoán
  • de pleine autorité
   toàn quyền
  • de sa propre autorité
   tự ý, không ai cho phép
  • faire autorité
   là mẫu mực, thành quy tắc (cho người khác theo)
Related search result for "autorité"
Comments and discussion on the word "autorité"