Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
aviation
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • hàng không
  • Aviation civile/privée
   hàng không dân sự/tư nhân
  • Compagnie d'aviation
   công ty hàng không
  • Lignes d'aviation
   tuyến bay, tuyến hàng không
  • Aviation sanitaire
   hàng không y tế
  • Aviation de transport
   hàng không vận tải
 • (quân sự) không quân
  • Base d'aviation
   căn cứ không quân
  • Aviation de combat
   không quân chiến đấu
  • Aviation de chasse
   không quân khu trục
  • Aviation d'assaut/ d'interception
   không quân tiêm kích
  • Aviation d'observation
   không quân thám sát
  • Aviation de reconnaissance/de renseignement
   khôngquân thám thính
Related search result for "aviation"
Comments and discussion on the word "aviation"