Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
avocat
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • luật sư, thầy cãi
  • Consulter l'avocat
   hỏi ý kiến luật sư
  • Avocat plaidant
   luật sư biện hộ
  • La profession d'avocat
   nghề luật sư
  • L'ordre des avocats
   tổ chức của các luật sư, đoàn luật sư
  • Le cabinet de l'avocat
   văn phòng luật sư
  • Avocat d'office
   luật sư do tòa chỉ định
 • người bênh vực
  • Se faire l'avocat des opprimés
   bênh vực những người bị áp bức
  • Avocat du diable
   (nghĩa bóng) kẻ bênh vực điều bậy
 • quả lê tàu
Related search result for "avocat"
Comments and discussion on the word "avocat"