Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
ballotté
Jump to user comments
tính từ
  • chưa được số phiếu quy định (người ứng cử)
Related search result for "ballotté"
Comments and discussion on the word "ballotté"