Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
bellows
/'belouz/
Jump to user comments
động từ
 • kêu; rống (như bò)
 • gầm vang (sấm, súng)
danh từ số nhiều
 • ống bể, ống thổi
  • a pair of bellows
   bễ (lò rèn)
 • ống gió (đàn đạp hơi)
 • phần xếp (của máy ảnh)
 • phổi
Related search result for "bellows"
Comments and discussion on the word "bellows"