Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
bilious
/'biljəs/
Jump to user comments
tính từ
  • (thuộc) mật; có nhiều mật; mắc bệnh nhiều mật
  • hay gắt, bẳn tính, dễ cáu
Related words
Related search result for "bilious"
Comments and discussion on the word "bilious"