Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
besacier
Jump to user comments
danh từ giống đực
  • người mang đãy hai túi; kẻ đi ăn xin
Related search result for "besacier"
Comments and discussion on the word "besacier"