Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
bulletin
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • thông báo
  • Bulletin météorologique
   thông báo khí tượng
 • (ngôn ngữ nhà trường) phiếu điểm
  • Un bon bulletin semestriel
   phiếu điểm học kỳ tốt
 • bài tin tóm tắt (báo)
  • Bulletin d'information
   bản tin
 • kỷ yếu, tập san
 • biên lai, vé
  • Bulletin de bagages
   vé hành lý
 • phiếu bầu
  • Bulletin nul
   phiếu không hợp lệ
Related search result for "bulletin"
Comments and discussion on the word "bulletin"