Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
capacité
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • dung tích, dung lượng
  • Capacité d'une bouteille
   dung tích của chai
  • Capacité vitale
   (sinh vật học) dung tích sống
  • Capacité en balles
   (hàng hải) dung lượng chở hàng (của tàu thủy)
  • Capacité d'information
   dung lượng thông tin
  • Capacité propre/capacité spécifique
   dung tích riêng
  • Capacité massique
   dung lượng riêng
  • Capacité calorifique/capacité thermique
   nhiệt dung
 • khả năng, năng lực
  • Capacité professionnelle
   khả năng nghiệp vụ
  • Capacité de décharge
   khả năng phóng điện
  • Capacité d'échange ionique
   khả năng trao đổi ion
  • Capacité d'absorption
   khả năng hấp thu
 • (luật học, pháp lý) quyền (về mặt pháp lý)
  • Capacité de jouissance
   quyền được hưởng
 • (điện học) điện dung, tích lượng (của ắc quy)
  • capacité en droit
   chứng chỉ luật học (cấp cho những sinh viên không có bằng tú tài mà thi luật đạt kết quả)
Related search result for "capacité"
Comments and discussion on the word "capacité"