Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
centrale
Jump to user comments
tính từ
 • trung tâm; trung ương
  • Quartier central
   phường ở trung tâm (thành phố)
  • Comité central
   ủy ban trung ương
danh từ giống đực
 • trung tâm; tổng đài
  • Central téléphonique
   tổng đài điện thoại
danh từ giống cái
 • nhà máy điện
  • Centrale thermique
   nhà máy nhiệt điện
 • liên đoàn
  • Centrales ouvrières
   liên đoàn công nhân
 • (thông tục) nhà lao lớn, xăngtan (tập trung tù của nhiều tỉnh, quận)
Related words
Related search result for "centrale"
Comments and discussion on the word "centrale"