Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
cháy túi
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đg. (thgt.). Hết sạch tiền, cạn túi tiền. Canh bạc cháy túi.
Related search result for "cháy túi"
Comments and discussion on the word "cháy túi"