Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
chịu thua
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đgt. Đành nhận là bị thua: Đến keo thứ hai, đô vật ấy chịu thua.
Related search result for "chịu thua"
Comments and discussion on the word "chịu thua"