Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
charcoal
/'tʃɑ:koul/
Jump to user comments
danh từ
  • than (củi)
    • animal charcoal
      than xương
  • chì than (để vẽ)
  • bức vẽ bằng chì than
ngoại động từ
  • bôi than; viết bằng chì than, vẽ bằng than
Related search result for "charcoal"
Comments and discussion on the word "charcoal"