Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
chargeable
/'tʃɑ:dʤəbl/
Jump to user comments
tính từ
 • lấy vào, ăn vào, tính vào
  • sum chargeable to a reserve
   món tiền lấy vào khoảng dự trữ
  • this is chargeable to the account of...
   món này tính vào khoản...
 • phải chịu, phải chịu phí tổn; phải nuôi nấng
  • repairs chargeable on the owner
   tiền sửa do chủ phải chịu
 • bắt phải chịu (một thứ thuế)
 • có thể bắt tội, có thể buộc tội; có thể tố cáo được
Related search result for "chargeable"
Comments and discussion on the word "chargeable"