Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
charlatan
/'ʃɑ:lətən/
Jump to user comments
danh từ
  • lang băm
  • kẻ bất tài mà hay loè bịp
tính từ
  • có tinh chất lang băm
  • loè bịp, bịp bợm
Related search result for "charlatan"
Comments and discussion on the word "charlatan"