Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
chaudière
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • (kỹ thuật) nồi hơi
 • (từ cũ, nghĩa cũ) chảo, vạc
  • Chaudière en fonte
   cái chảo gan
  • Une chaudière de sucre
   một chảo đường
Related search result for "chaudière"
Comments and discussion on the word "chaudière"