Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
chellean
/'ʃeliən/
Jump to user comments
tính từ
  • (địa lý,địa chất) thuộc thời kỳ selơ (kỷ thứ tư)
Related search result for "chellean"
Comments and discussion on the word "chellean"