Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
clownishness
/'klauniʃnis/
Jump to user comments
danh từ
  • tính hề
  • sự vụng về, sự quê kệch
  • tính thô lỗ; tính mất dạy
Related search result for "clownishness"
Comments and discussion on the word "clownishness"