Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
coalisé
Jump to user comments
tính từ
  • liên minh
    • Puissances coalisées
      cường quốc liên minh
danh từ giống đực
  • nước liên minh
Related search result for "coalisé"
Comments and discussion on the word "coalisé"