Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
combattant
Jump to user comments
tính từ
 • chiến đấu, tham chiến
  • Unité combattante
   đơn vị chiến đấu
danh từ
 • chiến sĩ, chiến binh
  • Ancien combattant
   cựu chiến binh
danh từ giống đực
 • (động vật học) cá chọi
Related search result for "combattant"
Comments and discussion on the word "combattant"