Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
congurent
/'kɔɳgruənt/
Jump to user comments
tính từ
 • thích hợp, phù hợp
 • (toán học) đồng dư; tương đẳng
  • congurent numbers
   số đồng dư
  • congurent transformation
   phép biến đổi tương đẳng
Related search result for "congurent"
Comments and discussion on the word "congurent"