Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
correction
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự sửa, sự chữa, sự sửa chữa, sự chữa lại
  • Correction d'une date erronée
   sự chữa lại ngày tháng ghi sai
  • Correction des épreuves d'imprimerie
   sự sửa bản in thử
 • sự chấm bài
 • (kỹ thuật) sự hiệu chỉnh
 • lời nói nhẹ đi
 • hình phạt; trận đòn
 • sự đúng, sự đúng đắn
 • sự đứng đắn
 • maison de correction+ nhà trừng giới
  • sauf correction
   trừ phi lầm
  • il me semble, sauf correction, que cela ne vous regarde pas
   hình như, trừ phi tôi lầm, việc ấy không can hệ gì đến anh
Related search result for "correction"
Comments and discussion on the word "correction"