Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
court of assize
Jump to user comments
Noun
  • tòa đại hình - Phiên toà được triệu tập theo định kỳ tại Anh để xử án dân sự và hình sự
Related words
Related search result for "court of assize"
Comments and discussion on the word "court of assize"