Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
crack-jaw
/'krækdʤɔ:/
Jump to user comments
danh từ
  • (thông tục) khó đọc, khó phát âm (từ)
Related search result for "crack-jaw"
Comments and discussion on the word "crack-jaw"