Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
crepitation
/,krepi'teiʃn/
Jump to user comments
danh từ
  • sự kêu răng rắc, sự kêu lốp đốp, sự kêu lép bép
  • sự phọt ra nước (sâu bọ)
Related words
Related search result for "crepitation"
Comments and discussion on the word "crepitation"