Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
curieusement
Jump to user comments
phó từ
  • lý thú; lạ lùng
    • Être curieusement vêtu
      ăn mặc lạ lùng
  • (từ hiếm, nghĩa ít dùng) tò mò
Related search result for "curieusement"
Comments and discussion on the word "curieusement"