Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
défense
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự phòng thủ, sự phòng vệ, sự chống cự; biện pháp phòng thủ.
  • La place opposa une belle défense
   thành đó đã chống cự kịch liệt.
  • Défense nationale
   quốc phòng.
  • Défense passive
   phòng thủ thụ động.
  • Défense aérienne
   sự phòng không
  • Défense antibalistique/antiengins/antimissiles
   sự phòng chống tên lửa
  • Défense côtière
   sự phòng thủ bờ biển
  • Défense forestière
   sự bảo vệ rừng
 • sự bênh vực, sự bảo vệ.
  • Prendre la défense du faible
   bênh vực kẻ yếu.
  • Défense des libertés démocratiques
   sự bảo vệ tự do dân chủ.
 • sự cấm.
  • Défense de fumer
   cấm hút thuốc.
 • (luật học, pháp lý) sự bào chữa.
 • (luật học, pháp lý) bên bị.
 • ngà (voi); nanh (lợn lòi).
 • (hàng hải) đệm chống da (đặt ở sườn tàu).
Related search result for "défense"
Comments and discussion on the word "défense"