Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
dépense
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự chi tiêu; món chi tiêu; chi phí
 • sự dùng
  • Dépense de temps
   sự dùng thời gian
 • lượng tiêu thụ
  • Dépense d'essence d'une automobile
   lượng tiêu thụ xăng của một ô tô
 • phòng cung tiêu, phòng tiếp phẩm
 • (từ cũ, nghĩa cũ) buồng để thực phẩm
Related search result for "dépense"
Comments and discussion on the word "dépense"