Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
désuni
Jump to user comments
tính từ
 • bất hòa, chia rẽ
  • Famille désunie
   gia đình bất hòa
 • (thể dục thể thao) có động tác loạc choạc (vận động viên)
  • cheval désuni
   ngựa chạy không đều chân
Related search result for "désuni"
Comments and discussion on the word "désuni"