Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
détermination
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự xác định
  • La détermination d'un date
   sự xác định một ngày tháng
 • quyết định
 • sự quyết tâm; tính quả quyết
  • Prendre la détermination de chasser les agresseurs
   quyết tâm đánh đuổi bọn xâm lược
  • Montrer de la détermination
   tỏ rõ tính quả quyết
Related search result for "détermination"
Comments and discussion on the word "détermination"