Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
diplomatique
Jump to user comments
tính từ
 • xem diplomatie 1
  • Attaché diplomatique
   tùy viên ngoại giao
  • Corps diplomatique
   đoàn ngoại giao
 • (nghĩa bóng) khôn khéo
 • xem diplôme
  • maladie diplomatique
   (thân mật) sự cáo bệnh (để không tham dự)
danh từ giống cái
 • khoa bằng cấp đặc quyền; khoa cổ văn kiện
Related words
Related search result for "diplomatique"
Comments and discussion on the word "diplomatique"