Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
discovert
/dis'kʌvət/
Jump to user comments
tính từ
  • (pháp lý) chưa lấy chồng; không có chồng, goá chồng
Related search result for "discovert"
Comments and discussion on the word "discovert"