Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
disponible
Jump to user comments
tính từ
 • có sẵn để dùng, sử dụng được
  • Capital disponible
   vốn có sẵn để dùng
 • tạm nghỉ việc
 • tự do đổi thay, không bị rằng buộc
danh từ giống đực
 • (thương nghiệp) hàng giao ngay được
 • (kế toán) tiền có sẵn
 • quân nhân trừ bị; viên chức tạm nghỉ việc
Related words
Related search result for "disponible"
Comments and discussion on the word "disponible"