Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
disputative
Jump to user comments
Adjective
  • có khuynh hướng, hay biểu hiện khuynh hướng bàn cãi, tranh cãi, tranh chấp, bất đồng, bất hòa
Related words
Related search result for "disputative"
Comments and discussion on the word "disputative"