Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
effervescence
/,efə'vesns/ Cách viết khác : (effervescency) /,efə'vesnsi/
Jump to user comments
danh từ
  • sự sủi, sự sủi bong bóng
  • sự sục sôi, sự sôi nổi
Related words
Related search result for "effervescence"
Comments and discussion on the word "effervescence"