Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
egg-shell
/'egʃel/
Jump to user comments
danh từ
 • vỏ trứng
IDIOMS
 • to walk (tread) upon egg-shells
  • hành động một cách thận trọng dè dặt
tính từ
 • mỏng mảnh như vỏ trứng
  • egg-shell china
   đồ sứ vỏ trứng, đồ sứ mỏng manh
 • màu vỏ trứng
Related search result for "egg-shell"
Comments and discussion on the word "egg-shell"