Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
enclin
Jump to user comments
tính từ
  • thiên về, ngả về
    • Enclin au mal
      thiên về cái xấu, thiên về cái ác
Related search result for "enclin"
Comments and discussion on the word "enclin"