Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
extravaganza
/eks,trævə'gænzə/
Jump to user comments
danh từ
  • (nghệ thuật) khúc phóng túng; tác phẩm phóng túng
  • lời lẽ ngông cuồng; hành vi ngông cuồng
Related search result for "extravaganza"
Comments and discussion on the word "extravaganza"