Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
fécondité
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • khả năng sinh sản
  • Fécondité d'une femelle
   khả năng sinh sản của một con vật cái
 • khả năng sinh đẻ nhiều, sự mắn đẻ
 • tính màu mỡ, tính phì nhiêu
  • Fécondité de la terre
   tính màu mỡ của đất.
 • sự dồi dào; khả năng sản xuất nhiều
  • Fécondité de l'imagination
   sức tưởng tượng dồi dào
  • La fécondité d'un auteur
   khả năng viết nhiều của một tác giả
Related search result for "fécondité"
Comments and discussion on the word "fécondité"