Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
fidélité
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự trung thành, lòng trung thành; lòng chung thủy
  • Jurer fidélité
   thề trung thành
  • Fidélité à une promesse
   trung thành với lời hứa
 • tính trung thực, sự chính xác
  • Fidélité d'un récit
   tính trung thực của một chuyện kể
 • (kỹ thuật) tính tin; độ tin
  • Fidélité d'un téléviseur
   độ tin của máy truyền hình
Related search result for "fidélité"
Comments and discussion on the word "fidélité"