Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
frêle
Jump to user comments
tính từ
 • mảnh khảnh, yếu ớt; mỏng manh
  • Tige frêle
   thân cây mảnh
  • Frêle appui
   chỗ dựa yếu ớt
  • Frêle raison
   lý lẽ mỏng manh
Related words
Related search result for "frêle"
Comments and discussion on the word "frêle"