Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
froideur
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự lạnh lùng, sự lạnh nhạt
  • Traiter quelqu'un avec froideur
   đối xử lạnh nhạt với ai
 • sự lạt lẽo
  • La froideur du style
   sự lạt lẽo của lời văn
 • (từ cũ; nghĩa cũ) tính lạnh
  • La froideur du marbre
   tính lạnh của đá hoa
Related search result for "froideur"
Comments and discussion on the word "froideur"