Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
gà thiến
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Gà trống bị cắt mất hòn dái để nuôi cho béo.
Related search result for "gà thiến"
Comments and discussion on the word "gà thiến"