Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
générateur
Jump to user comments
tính từ
 • sinh, phát sinh, sinh sản
  • Ligne génératrice
   (toán học) đường sinh
  • Organes générateurs
   (sinh vật học; sinh lý học) cơ quan sinh sản
  • Assise génératrice
   (thực vật học) tầng phát sinh
danh từ giống đực
 • (kỹ thuật) máy tạo, máy phát; lò sinh
  • Générateur de vapeur
   lò hơi
Related search result for "générateur"
Comments and discussion on the word "générateur"