Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
gió bấc
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Gió lạnh từ phương Bắc thổi đến: Mưa phùn gió bấc.
Related search result for "gió bấc"
Comments and discussion on the word "gió bấc"