Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
gió tây
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (đph) Gió lạnh: Anh về để áo lại đây, Để khuya em đắp gió Tây lạnh lùng (cd).
Related search result for "gió tây"
Comments and discussion on the word "gió tây"