Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
giảng đàn
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • d. Chỗ để đứng mà diễn giảng.
Related search result for "giảng đàn"
Comments and discussion on the word "giảng đàn"