Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
giảng nghĩa
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nói rõ ý nghĩa một từ ngữ, một câu văn, một bài văn.
Related search result for "giảng nghĩa"
Comments and discussion on the word "giảng nghĩa"